Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы

2015
520
Твердый переплет
Офсетная

Ұсынылып отырған оқулықта металдарды пісіру өндірісінің негіздері, металдарды қол доғасымен, жартылай автоматты және автоматты түрде ашық, қорғағыш газ¬дар астында және флюс астында пісірудің технологиясы, сонымен қатар электрлі шлакпен пісіру және балқыма қабаттарын құю әдістері мен газ жалынымен пісіру тех¬нологиялары берілген.

Оқулықта пісірудің арнаулы түрлері және полимерлерді пісіру түрлері де қарастырылады, сонымен бірге пісіру өндірісінде қолданылатын пісіру жабдықтары мен құрылғылары және құрал-саймандары таныстырылады.

Оқулық 1114000 «Пісіру ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған.

МАЗМҰНЫ: Пісіру өндірісінің тарихына қысқаша шолу. Пісіру өндірісінің негіздері. Пісіру түрлері және олардың сипаттамалары. Металдарды пісіру процесі ту¬ралы жалпы түсінік. Пісіру түрлері және олардың жікте¬луі. Металл бетіне балқыма қабатын құю әдістері. Пісіру бірікпелері мен тігістері. Металдарды пісіруге дайын¬дау операциясы. Бұйым элементтерін жинау немесе құрастыру операциясы. Қатты қорытпалармен балқыма қабатын құю техникасы. Түсті металл қорытпалармен балқыма қабатын құю. Металдарды жылумен кесу не¬гіздері. Металдарды газжалынымен кесу. Газжалынымен кесу туралы жалпы түсінік. Кесу құралдары мен маши¬налары. Металдарды оттегімен кесу режимдері. Доғамен қорғағыш газдар астында пісіру. Металдарды қорғағыш газдар астында пісіру технологиясы. Өрнектеп жанастырып пісіру (ӨЖП). Жанастырып пісіру әдісінде қолданылатын электродтар және олардың материал¬дары. Жанастырып пісіру машиналары. Өндірісінің ар¬наулы түрлері. Арнаулы пісіру түрлері. Пісірудің арна¬улы түрлері және олардың халықшаруашылығындағы орны. Аралас әдіспен пісіру. Плазмамен пісіру техни¬касы. Плазмамен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Термитпен пісіру. Су астында пісіру. Пісірме конструк¬циялар өндірісі. Негізгі пісірме конструкцияларды дайындау. Пісіру тігістерінің саңылаусыздығын (тесіксіз¬дігін) тексеру. Пісіру бірікпелерін үлгіде тексеру. Пісіру өндірісін механикаландыру және автоматтандыру. Пісі¬ру өндірісін автоматтандыру туралы жалпы түсінік. Пісі¬ру өндірісінің операцияларын нормалау туралы жалпы түсінік. Еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі. Еңбек қауіпсіздігі. Электрмен пісіру жұмыстары газбен пісіру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы. Оқулық. Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы. Оқулық.

Оставьте первый отзыв! Написать отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
 

Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы. Оқулық. Жұмабаев Е.

Корзина